Forsikringssvindel

Etter at vi er kvitt koronaviruset vil det antakelig komme økonomisk krevende tider. Når tidene blir dårlige, er det vanlig at det blir lavere motstandskraft mot lettvinte løsninger, det å «prøve seg», og bent frem svindel. Man bør være forberedt på å møte dette i mange sammenhenger. Her skal vi se på hva som er forsikringssvindel -- svik -- og hvilke konsekvenser det kan få.

Hva er forsikringssvindel?

Den mest praktiske type forsikringssvindel er svik ved skadeoppgjøret. Lovens regel om dette er at hvis det bevisst gis uriktige eller ufullstendige opplysninger, som forsikringstakeren vet eller må forstå kan gi ham en erstatning han ikke har krav på, mister han all rett til erstatning. Det er mye finjuss i lovens formuleringer, og et unntak hvis forsikringstakeren er bare lite å legge til last. I praksis skal det ikke mye til før reglene om svik kommer til anvendelse. Lovens regel er slik:

Gir sikrede ved skadeoppgjøret bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger som sikrede vet eller må forstå kan føre til at sikrede får utbetalt en erstatning han eller hun ikke har krav på, mister sikrede ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse. Hvis sikredes forhold bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet, eller hvis det ellers foreligger særlige grunner, kan sikrede likevel få delvis erstatning.
[Forsikringsavtaleloven § 8-1, fjerde ledd]

Hvilke handlinger rammes?

Handlingen som utgjør svik kan være relativt «lite alvorlig». Det behøver ikke å handle om et dramatisk skadetilfelle man har fremkalt selv, eksempelvis ved å senke båten eller sette den i brann. Uriktige opplysninger behøver heller ikke å være avgjørende for skadesaken. Selv mindre uriktigheter kan omfattes, når alle vilkårene om bevisst uriktige opplysninger er oppfylt. Typisk vil dette dreie seg om overdrevne skadeoppgaver – man hevder tap av mer enn det som er blitt skadet – eller overdrevne verdiangivelser på skadet/tapt utstyr eller annet. Også fortielser er omfattet -- eksempelvis om eksisterende skader eller feiltilstander, som ville redusere verdi før skaden.

Hva er konsekvensene?

Å tape retten til erstatning kan være en alvorlig konsekvens av en i egne øyne mindre alvorlig handling. Hvis man f.eks. etter en brann uriktig hevder å ha hatt en nyere eller bedre modell kartplotter eller annet dyrt utstyr, kan det være nok til å tape alt. Men ikke bare det – ved svik kan forsikringsselskapet også si opp alle forsikringer med en ukes varsel. Forsikringssvindel er også straffbart etter straffeloven som forsikringsbedrageri. Strafferammen er to års fengsel, men seks år hvis forholdet er grovt. Grensen går ved kr 100 000. Det skal dermed ikke mye til. Det er en selvfølge at den som utøver forsikringssvindel må erstatte selskapets tap dvs. erstatte kostnader selskapet har hatt med saken, og betale tilbake eventuell erstatning man har mottatt. Også dette er det verd å ha i tankene.

Å bli uriktig mistenkt

Kanskje verre enn det ovenstående, er det å bli mistenkt av selskapet for svik uten at det er reelt grunnlag for det. Forsikringsselskapene har store ressurser og nøler ikke med å bruke dem hvis de kan «avsløre» svik. I en tvist med forsikringsselskapet om en svikbeskyldning vil en båteier stille svakt, da f.eks. rettshjelpforsikringen også vil være tapt slik at man har mindre ressurser til å ivareta sine interesser. Et viktig tips: Blir man konfrontert med en «utreder» som skal se på saken, betyr det at man allerede er mistenkt for svik. Utrederens oppgave er å «bevise» det. Da kan det allerede være for sent å søke hjelp. Å la seg «avhøre» av en utreder, uten at man selv har kyndig bistand, er ikke tilrådelig.

Hvordan bør man opptre?

Hvis man står i et skadeoppgjør og det er tvil mht. omfang av skade, er det om å gjøre å føre seg med forsiktighet. Er man i tvil om hva som er tapt eller verdien, eller man bare kan angi omtrentlig verdi, er det viktig å opplyse det. Det samme gjelder om tingen hadde en tidligere skade eller annet av verdidempende art.

Når du møter utfordringer med skadeoppgjør, er Norges kompetansesenter på båtjuss bare noen tastetrykk unna -- kontakt Båtadvokaten på post@baatadvokaten.no. Husk at gratis advokatbistand for KNBF-medlemmer også gjelder forsikringstvister. Les mer om spørsmål som dette i vår artikkelserie Verd å vite

© Båtadvokaten
Utviklet av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram